UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Więcej informacji znajdziesz tutaj.
TNN.PL             O nas   Leksykon "Pamięć Miejsca"   Przeczytaj! - Patrz!-Posłuchaj!   Przewodnik    Kontakt   
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"    
Aktualności
O Ośrodku
Brama Grodzka
Teatr NN
Lubelskie Podziemia
Działalność
Brama Pamięci
Światła w ciemności - Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata
Pamięć-Miejsce-Obecność
Wystawy
Misteria
Wydawnictwa
Edukacja i animacja
"Spotkanie" - wymiany Polska-Izrael
Historia Mówiona
Pracownia Ikonografii
Laboratorium Edukacji i Animacji
Forum Kultury Przestrzeni
Lublin 1918
Zapomniana Przeszłość - Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny
Spotkania z dokumentem filmowym
Zespół
Forum
Kontakt

Newsletter
Aby zapisać się do newlettera wejdź na stronę teatrnn.pl

Poznaj historię Lublina !
Edukacyjny portal internetowy o dziedzictwie kulturowym Lublina i Lubelszczyzny
leksykon.teatrnn.pl
 
Kup nasze publikacje !
Tu możesz kupić on-line wydawnictwa Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 
Polecamy !

www.wesk.pl

 

http://www.mlodszaeuropa.pl

 

 

 

TNN >  Działalność >  Forum Kultury Przestrzeni >  Porozumienie Rowerowe - www.rowery.tnn.pl >

Wnioski Rady Miasta dot. rowerów 2003-2006 
 

Wnioski Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku IV kadencji RM Lublin w sprawie ścieżek rowerowych


L.p.

Termin posiedzenia

Treść wniosku (dezyderatu)

Nr i data pisma Komisji lub BRM przesyłającego wniosek (dezyderat)

Adresat wniosku

Nr i data odpowiedzi na wniosek (dezyderat)

Sposób załatwienia wniosku (dezyderatu)

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

8.04.2003

1. Dezyderat w sprawie zwiększenia tempa budowy ścieżek rowerowych poprzez podjęcie prac przy budowie ścieżki przy wykorzystaniu istniejących ciągów pieszych od ul.Poniatowskiego, wzdłuż Smorawińskiego, Andersa, do istniejącej ścieżki rowerowej przy Dworku Graffa oraz budowy ścieżki wąwozem w Parku Rury od ul.Zana do ul.Nadbystrzyckiej.

BRM-IV-0063/KSTiW/5/

2003

Prezydent

Miastapismo Z-cy Prezydenta W.Perdeusa z dn. 12.05.2003, znak: GK.4.I.5541/90/2003


zgodnie z jego treścią, przeanalizowane zostaną możliwości wykonania ścieżek w oparciu o istniejące ciągi piesze: 1/ od LSM poprzez Park „RURY”, z istniejącą ścieżką nad Bystrzycą) i 2/ od os. Czechów do istniejącej ścieżki rowerowej nad Bystrzycą

realizowany
2.

7.10.2003


1. Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o stworzenie mapy istniejących i planowanych do realizacji ścieżek, zawierającej dokładne oznakowanie poszczególnych odcinków tras i miejsc, przez które przebiegają oraz ich długość.

2. Komisja zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta o zwrócenie się, za pośrednictwem Wydziału Oświaty i Wychowania, z apelem do dyrekcji szkół o realizację w szkołach szkoleń i egzaminów na kartę rowerową oraz uświadamianie uczniów w zakresie wymaganego sposobu zachowania się i jazdy na ścieżkach rowerowych.

3. Komisja zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta o założenie na Deptaku tablic zakazujących ruchu rowerowego.

4. Komisja zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta o stworzenie parkingu dla rowerów (stojak) przy Ratuszu w terminie do 31.12.2003r.

5. Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o dokończenie prac przy realizacji ścieżki rowerowej, przebiegającej wzdłuż ul.Męczenników Majdanka i dochodzącej w chwili obecnej do ul.Lotniczej jak też połączenie jej, szlakiem wzdłuż „Gali”, ze ścieżką prowadzącą nad Zalew, przy założeniu, że na pewnych odcinkach, gdzie warunki nie pozwolą na wydzielenie ścieżki dla pieszych i dla rowerzystów, będzie jedna ścieżka, spełniająca obie funkcje.

6. Komisja wnosi o utworzenie trasy rowerowej, przebiegającej od ul.Związkowej, poprzez Bazylianówkę (ten odcinek mógłby być zrealizowany podczas przebudowy ul.Al.Spółdzielczości Pracy), wzdłuż Ponikwody, oś. Niepodległości do Dworku Grafa.

7. Komisja zwraca się do Prezydenta Miasta o wytyczenie trasy rowerowej od Ogrodu Botanicznego i Skansenu do centrum miasta, biegnącej przez Al.Warszawską, Al.Racławickie i dalej do połączenia ze ścieżką rowerową prowadzącą nad Zalew Zemborzycki.

8. Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o wytyczenie trasy rowerowej na trasie od Ogrodu Botanicznego i Skansenu do dzielnicy LSM i Czuby, poprzez Al.Warszawską, Al.Kraśnicką i ul.Głęboką.

9. Komisja zwraca się do Prezydenta Miasta o wytyczenie trasy rowerowej, prowadzącej od Ogrodu Botanicznego i Skansenu na Czechów i Choiny, przez Al.Warszawską i Al.Solidarności.

10. Komisja zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta o wydzielenie na chodniku przy ul.Zemborzyckiej pasa dla rowerów z myślą o rowerzystach z oś.Kruczkowskiego i Dziesiąta.

11. Komisja zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta o stworzenie ścieżki rowerowej na trasie od mostu Poniatowskiego, w kierunku Politechniki i miasteczka akademickiego. (wniosek intencyjny)

12. Komisja wnioskuje o przeprowadzenie prac, związanych z realizacją ostatniego odcinka ścieżki rowerowej, prowadzącej nad Zalew Zemborzycki, w tym pokrycie go odpowiednią nawierzchnią i poszerzenie, z możliwością stworzenia również przejścia dla pieszych.

13. Komisja wnosi o przygotowanie i zaprezentowanie na jej forum, w terminie do 15.11.2003r., koncepcji budowy ścieżek rowerowych na lata 2004-2006, uwzględniającej wszystkie wnioski i uwagi członków Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku w zakresie sposobu ich tworzenia, zagospodarowania i oznakowania wraz z oszacowaniem kosztów ich realizacji. 14. Komisja wnioskuje o stworzenie długoletniego, obejmującego np. okres 10 lat programu (strategii) realizacji ścieżek rowerowych, który ułatwiłby pozyskiwanie środków zewnętrznych.

15. Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o przeprowadzenie do 30.11.2003r. konsultacji z władzami gmin ościennymi w sprawie ich potencjalnego udziału w realizacji ścieżek, łączących je z Gminą Lublin.

16. Komisja zwraca się do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wystąpienie do klubów, stowarzyszeń sportowych i rad osiedlowych, w sprawie składania przez nie - do stosownych wydziałów UM - konkretnych propozycji, dotyczących przebiegu tras rowerowych.

17. Komisja wnosi do Prezydenta Miasta o poprowadzenie ścieżki (ewentualnie szlaku rowerowego) wzdłuż rz.Czerniejówki, do Głuska i połączenie jej ze ścieżką prowadzącą nad Zalew Zemborzycki. (wniosek intencyjny, podlegający uszczegółowieniu przez Wydziały UM)


Wniosek ogólny:

Komisja zwraca się do Prezydenta Miasta z wnioskiem o rozważenie możliwości uwzględnienia, przy planowaniu i realizacji kolejnych ścieżek rowerowych w mieście, jak również zagospodarowywaniu już istniejących, postulatów Komisji odnośnie:

  • tworzenia tras rowerowych o różnej nawierzchni, w tym asfaltowej i żwirowej, celem zmniejszenia kosztów ich wykonania, a tym samym stworzenia większej ilości tras rowerowych,

- lepszego zagospodarowania ścieżek rowerowych, poprzez tworzenie przy nich parkingów, małej gastronomii,

- wyprowadzenia ścieżek poza granice miasta, np. ścieżki turystyczne w kierunku Nałęczowa, Kazimierza, Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, Lasów Kozłowieckich,

- wyznaczenia przy istniejących ciągach komunikacyjnych: chodnikach i jezdniach, wąskich pasów dla ruchu rowerowego i ich odpowiedniego oznakowania,

- planowania tras rowerowych z myślą o uczniach, studentach i ludziach dojeżdżających do pracy poprzez poprowadzenie ścieżek rowerowych ze wszystkich osiedli do centrum miasta,

- tworzenia w różnych miejscach miasta i przy ścieżkach rowerowych parkingów dla rowerów, co zachęci mieszkańców do częstszego korzystania z tego środka lokomocji i da dodatkowe miejsca pracy w przypadku parkingów płatnych,

- tworzenia ścieżek dookoła Lublina w sposób pozwalający na połączenie ich w jedną pętlę,

- kontroli służb miejskich nad porządkiem i czystością na ścieżkach,

- zorganizowania spotkania planistów z UM z nauczycielami, przedstawicielami środowisk sportowych i klubów rowerowych w celu uzyskania dodatkowych informacji pomocnych przy tworzeniu koncepcji nowych szlaków rowerowych,

  • stworzenia odcinka trasy rowerowej kompletnie wykończonego (np. na odcinku od szkoły do osiedla), z odpowiednim oznakowaniem, parkingami, który mógłby być wzorem przy tworzeniu kolejnych tras rowerowych.


BRM-IV-0063/KSTiW/13/2003


Prezydent Miasta

Pismo Z-cy Prezydenta W.Perdeusa z dn. 12.11.2003, znak: SIR.OR.0058/31/03


Pismo Z-cy Prezydenta W.Perdeusa z dn. 25.11.2003, znak: OiW.I.0711-27/03

Informacja odnośnie tego w jakich okresach czasowych jakie ścieżki mają być realizowane.Informacja na temat wystąpienia z apelem do szkół w spr. realizacji wniosku Komisji3.

5.01.2004

1. Komisja wnioskuje o zwiększenie, w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”, środków na zadanie „ścieżki rowerowe” o kwotę 300 000 zł., z przeznaczeniem na stworzenie dokumentacji technicznej na budowę ścieżek rowerowych, umożliwiającej podjęcie starań o pozyskanie środków pomocowych z Unii Europejskiej i pozyskanie potrzebnych na ten cel środków z kwoty, o jaką zwiększone zostały dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70005 „gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zadaniu „sprzedaż składników majątkowych” (zmiana przyjęta we wniosku nr 2).

BRM-IV-0063/KSTiW/1/

2004


Prezydent Miastawnioski dot. projektu budżetu - uwzględnione

4.

18.05.2004

1. „Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o wykonanie dodatkowych prac, zmierzających do zakończenia ścieżki rowerowej łagodnym podjazdem na wał, pokrytym taką samą nawierzchnią jak ścieżka, gdyż jego brak zmusza cyklistów (w tym osoby starsze i dzieci) do wnoszenia rowerów po schodach. Radni wnioskują też o wykonanie dodatkowego, sąsiadującego ze schodami, wjazdu przeznaczonego dla wózków oraz realizację obu wjazdów przed oficjalnym oddaniem do użytku nowego odcinka ścieżki rowerowej.”

BRM-IV-0063/KSTiW/8/

2004

Prezydent

Miasta
zrealizowany

5.

23.11.2004

1. Komisja wnioskuje o przeznaczenie na zadanie „ścieżki rowerowe” (dział 600, rozdz. 60016 „drogi publiczne gminne”) kwoty 250 tys. zł., z przeznaczeniem na modernizację istniejących chodników w kierunku dostosowania ich do poruszania się rowerami wzdłuż ulic: Chodźki, Smorawińskiego, Andersa, Związkowa, do Dworku Graffa tj. do początku ścieżki rowerowej nad Bystrzycą, pozyskanej w wyniku zwiększenia dochodów w dziale 756, rozdz. 75615, zadaniu „podatek od nieruchomości”.

2. Komisja wnioskuje o przeznaczenie na zadanie „ścieżki rowerowe” (dział 600, rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”) kwoty 400 tys. zł. z przeznaczeniem na wykonanie i oznakowanie ścieżki rowerowej wokół Zalewu Zemborzyckiego, pozyskanej w wyniku zwiększenia dochodów w dziale 756, rozdz. 75615, zadaniu „podatek od nieruchomości”.

BRM-IV-0063/KSTiW/15/2004

Prezydent

Miasta
wnioski do projektu budżetu - uwzględnione

6.

29.11.2005

1. Wniosek o zwiększenie środków na zadanie „ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego” (dział 926, rozdz. 92604) o kwotę 750 000 zł., pozyskaną w wyniku zwiększenia dochodów w dziale 756, rozdz. 75622, zadaniu „podatek dochodowy od osób fizycznych” z przeznaczeniem na wykonanie ścieżki rowerowej utwardzonej wzdłuż brzegu Zalewu od strony Ośrodka „Marina” do Zemborzyc i leśnej od Zemborzyc przez las do Dąbrowy.


BRM-IV-0063/KSTiW/13/2005

Prezydent

Miasta
nie został

uwzględniony

7.

23.05.2006

1. Wniosek o wydzielenie pasa bezpieczeństwa na niewielkim odcinku ul.Cienistej – za mostkiem – na trasie przebiegu ścieżki rowerowej, a w dalszej perspektywie np. stworzenie na tym odcinku ścieżki pieszo-jezdnej.

BRM-IV-0063/KSTiW/6/

2006

Prezydent

Miasta

8.

5.09.2006

Wniosek (dot.projektu uchwały w spr. zmian w budżecie miasta), aby na realizację zadania „modernizacja krytej pływalni przy Al.Zygmuntowskich 4” przeznaczono środki, zdjęte z zadania „Ośrodek Sportów Terenowych przy ul.Janowskiej” natomiast środki przeznaczone na zadanie „ścieżka rowerowa” zostały wykorzystane w całości (w kwocie 1 250 tys. zł.) na realizację ścieżki rowerowej wokół Zalewu

BRM-IV-0063/KSTiW/9/

2006

Prezydent

Miasta
wniosek przyjęty na sesji w dn. 7 września 2006r.Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione
1997 - ; Wszystkie prawa zastrzeżone; Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN, ul Grodzka 21, 20-112 Lublin

powered by prot hosting serwery

Wspłpraca: