UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Więcej informacji znajdziesz tutaj.
TNN.PL             O nas   Leksykon "Pamięć Miejsca"   Przeczytaj! - Patrz!-Posłuchaj!   Przewodnik    Kontakt   
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"    
Aktualności
O Ośrodku
Brama Grodzka
Teatr NN
Lubelskie Podziemia
Działalność
Brama Pamięci
Światła w ciemności - Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata
Pamięć-Miejsce-Obecność
Wystawy
Misteria
Wydawnictwa
Edukacja i animacja
"Spotkanie" - wymiany Polska-Izrael
Historia Mówiona
Pracownia Ikonografii
Laboratorium Edukacji i Animacji
Forum Kultury Przestrzeni
Lublin 1918
Zapomniana Przeszłość - Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny
Spotkania z dokumentem filmowym
Zespół
Forum
Kontakt

Newsletter
Aby zapisać się do newlettera wejdź na stronę teatrnn.pl

Poznaj historię Lublina !
Edukacyjny portal internetowy o dziedzictwie kulturowym Lublina i Lubelszczyzny
leksykon.teatrnn.pl
 
Kup nasze publikacje !
Tu możesz kupić on-line wydawnictwa Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

 
Polecamy !

www.wesk.pl

 

http://www.mlodszaeuropa.pl

 

 

 

TNN >  Działalność >  Forum Kultury Przestrzeni >  Porozumienie Rowerowe - www.rowery.tnn.pl >

spotkanie z p. Markiem Kuzajem z UM 26.09.07 
 

Pan Marek Kuzaj został wyznaczony przez Urząd Miejski jako osoba do kontaktów z rowerzystami latem 2007, w odpowiedzi na rosnące publiczne zainteresowanie tym tematem (Porozumienie Rowerowe, "Gazeta Wyborcza", "Kurier Lubelski").
Pracuje w Wydziale Inwestycji na stanowisku głównego specjalisty do spraw inwestycji, gdzie zajmuje się również dokumentacją drogową i rozwojem systemu trakcji trolejbusowej.
W ramach kontaktów z rowerzystami do jego zadań należy uzgadnianie z nimi pomysłów na rozwój komunikacji rowerowej w Lublinie i przekazywanie wniosków pod odpowiednie adresy (Wydział Dróg i Mostów, Wydział Inwestycji, Rada Miasta itp.).

Na spotkaniu obecni byli:
- Marcin Bielesz ("Gazeta Wyborcza")
- Michał Brodowski (Porozumienie Rowerowe)
- Marek Kuzaj (UM)
- Marcin Skrzypek (Porozumienie Rowerowe, Forum Kultury Przestrzeni)
- Michał Wolny (
Porozumienie Rowerowe, Towarzystwo dla Natury i Człowieka)
- Piotr Znamierowski (Porozumienie Rowerowe, popularyzator transportu rowerowego))

Urząd Miasta Lublin
Departament Pierwszego Zastępcy Prezydenta

Wydział Inwestycji

NOTATKA
ze spotkania w sprawie ścieżek rowerowych, które odbyło się w Wydziale Inwestycji
UM Lublin w dniu 26-09-2007 roku.

Obecni na spotkaniu wg załączonej listy obecności przedstawili swoje stanowiska i ustalili co następuje:

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć ścisłej współpracy przedstawicieli rowerzystów z UM Lublin.

 2. Notatki ze spotkań, oraz pisma dotyczące spraw z tych spotkań będą zamieszczane na stronie Porozumienia Rowerowego www.rowery.tnn.pl

 3. Na tej stronie zostanie również zamieszczona lista spraw do załatwienia z zaznaczeniem sposobu i stopnia ich realizacji.

PLANY INWESTYCYJNE I SPOSÓB WŁĄCZENIA ROWERZYSTÓW W ICH REALIZACJĘ

 1. Wyjaśniono sprawę, że UM Lublin buduje ścieżki nie tylko w ramach inwestycji drogowych i modernizacji ulic, ale także jako oddzielne inwestycje ścieżek rowerowych.

 2. Na inwestycje w ścieżki rowerowe Wydział Inwestycji proponuje w przyszłym roku przeznaczyć ok. 2 mln złotych. Jest to wstępna propozycja do budżetu miasta, który ostatecznie będzie konstruowany i przegłosowywany przez Radę Miasta.

 3. Chcąc jak najkorzystniej wydatkować przyszłoroczne środki na inwestycje w ścieżki rowerowe, ustalono iż w przeciągu ok. 4 tygodni przedstawiciele rowerzystów wytypują ciągi rowerowy, z których jeden po konsultacji z UM Lublin zostanie zaakceptowany do opracowania koncepcji drogowej ciągu rowerowego z podziałem na etapy wykonania i wstępnego ustalenia kosztów realizacji – co będzie podstawą do podjęcia prac projektowych budowlano-wykonawczych i ich realizacji przez kolejne lata, w zależności od możliwości finansowych budżetu gminy Lublin.

 4. Aby ułatwić rowerzystom realizacje powyższego punktu UM Lublin dokona w przeciągu ok. 3 tygodni aktualnej inwentaryzacji istniejących ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych oraz przygotuje plansze ze stanem istniejącym, planem planistycznym na lata 2007-2015 i planistycznym układem docelowym podsystemu komunikacji rowerowej. Będą one podstawą do opiniowania i analiz potrzeb w zakresie układu sieci komunikacji rowerowej.

WSTĘPNE PROPOZYCJE NOWYCH TRAS ROWEROWYCH PRZEDSTAWIONE PRZEZ ROWERZYSTÓW

 1. Przedstawiciele rowerzystów przedstawili wstępne, przygotowane na to spotkanie, propozycje realizacji sieci dróg rowerowych w Śródmieściu.
  Przedstawiciele rowerzystów przekażą do UM Lublin w przeciągu ok. 4 tygodni swoją propozycję przebiegu wyżej wspomnianych tras w Śródmieściu i innych w formie graficznej, celem wykorzystania do dalszych analiz.
  Przedstawiciel Wydziału Inwestycji poinformował, że sprawa dostosowania ciągów pieszych do funkcji ciągów pieszo-rowerowych leży w gestii Wydziału Dróg i Mostów UM Lublin.

 2. Propozycje te zostaną wspólnie z przedstawicielem Wydz. Inwestycji przeanalizowane i przekazane przez lobby rowerowe do Wydziału Dróg i Mostów UM Lublin.Przedstawiciele rowerzystów przedstawili również cztery trasy :

  - od skrzyż. al.Warszawskiej z al.Solidarności do Starego Miasta

  - od Starego Miasta do Tatarów i poza Lublin

  - połączenie kilku krótkich istniejących już tras rowerowych w okolicach Dr.Męcz.Majdanka i Trasy Zielonej – ustalono że ten obszar będzie rozpatrywany po zakończeniu inwestycji drogowych które aktualnie trwają.

  - 0d tunelu pod ul. Jana Pawła II przy ul.Szmaragdowej do Parku Rury i dalej od Madia Markt do Chatki Żaka jako propozycje dróg dojazdowych do Śródmieścia, do konsultacji z UM Lublin pod kątem szans na ich realizację.

  W szczególności rowerzyści spytali o możliwość przeprowadzenia ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności od strony Śródmieścia (pod wiaduktem Poniatowskiego-Smorawińskiego) oraz o powód braku ścieżki dla rowerów wzdłuż Drogi Męczenników Majdanka pod wiaduktem kolejowym (mimo, że jest to ulica już zmodernizowana i która była objęta planami budowy dróg dla rowerów).

INNE

 1. Ustalono stanowisko na temat preferowanych rodzajów nawierzchni ścieżek rowerowych – są nimi m.in.: masa asfaltobetonowa, masa betonowa i kruszywa otaczane emulsjami.

 2. Przedstawiciele rowerzystów zostali poinformowani o aktualnym stanie prac nad torem rowerowym przy ul. Janowskiej w Lublinie (przeprojektowanie pod kierunkiem specjalistów ze środowiska rowerowego).

 3. Przedstawiciel UM Lublin rozpozna sprawę dodatkowych środków ( 54 tyś. euro), o których Pan Prezydent Fic poinformował uczestników zebrania rowerowego 17 kwietnia 2007, które odbyło się w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”.

 4. UM Lublin oczekuje na uwagi rowerzystów na temat oznakowania i stanu technicznego istniejących ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych ( stan nawierzchni, oznakowanie, sygnalizacja świetlna, obniżenia krawężników w rejonie skrzyżowań itp.), które należy przekazywać do Wydziału Dróg i Mostów.
  Wszystkie te uwagi będą również ogłaszane na stronie Porozumienia Rowerowego.

 5. Przedstawiciele rowerzystów przedstawią potrzeby w zakresie infrastruktury rowerowej ( stojaki dla rowerów, w jakich miejscach szczególnie są potrzebne w pierwszej kolejności, itp.), a w dalszej kolejności podjęte będą działania u administratorów budynków użyteczności publicznej w celu instalowania odpowiednich urządzeń infrastruktury.

 6. Ustalono najbliższe spotkanie za ok. 3 tygodnie w celu przekazania materiałów z pkt.6, 7, 8 niniejszej notatki, oraz uzgodniono doraźne kontakty w razie potrzeb obu stron.

Notatkę zredagował : Marek Kuzaj, z udziałem Pana Marcina Skrzypka.


 Plan spotkania ze strony UM

Lublin, dnia 26.09.2007

SPOTKANIE W SPRAWIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH.
Działania w celu rozwoju sieci dróg rowerowych w Lublinie.

 1. Ścisła współpraca przedstawicieli rowerzystów z UM Lublin.

 2. Inwentaryzacja istniejącej sieci dróg rowerowych i pieszo-rowerowych.

 3. Analiza lokalizacji ścieżek rowerowych będących w trakcie projektowania i wykonawstwa.

 4. Propozycje przedstawicieli rowerzystów dotyczące podsystemu komunikacji rowerowej opracowanego w Lubelskiej Pracowni Urbanistycznej Wydział ABU UM Lublin.

 5. Propozycje przedstawicieli rowerzystów co do realizacji ścieżek rowerowych na etapie projektowym na rok 2008 i kolejne lata.

 6. Propozycje przedstawicieli rowerzystów w sprawie dostosowania ciągów pieszych do funkcji ścieżek pieszo-rowerowych. Propozycje te zostaną przekazane do Wydziału Dróg i Mostów UM Lublin.

 7. Uwagi rowerzystów na temat oznakowania i stanu technicznego istniejących ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych ( stan nawierzchni, oznakowanie, obniżenia krawężników w rejonie skrzyżowań itp.)

 8. Ustalenie stanowisk na temat preferowanego rodzaju nawierzchni ścieżek rowerowych, w zależności od uwarunkowań lokalnych ( nowe ścieżki lub wydzielane z ciągów pieszych).

 9. Potrzeby w zakresie infrastruktury rowerowej ( stojaki dla rowerów, w jakich miejscach szczególnie są potrzebne w pierwszej kolejności, itp.).

 10. Ustalenie sposobu współpracy w zakresie projektowania i budowy toru rowerowego przy ul. Janowskiej w Lublinie.

          Marek Kuzaj


 Plan spotkania ze strony Porozumienia Rowerowego

1. Funkcja (nazwa), kompetencje i zadania p. Kuzaja w strukturze Urzędu Miejskiego w kontekście rowerów
2. System komunikacji z Porozumieniem Rowerowym.
Propozycje:
- notatki ze spotkań oraz pisma zamieszczane na stronie Porozumienia Rowerowego
- uzgodnienie listy spraw i pytań z zaznaczeniem tych już załatwionych, jako „historia współpracy” – również zamieszczana na stronie

Pytania i inne sprawy na dziś:

3. Jak planuje się wykorzystać 54 tys. euro na drogi dla rowerów „odnalezione” w budżecie po poprzedniej ekipie? W rozmowie z Marcinem Skrzypkiem prezydent Fic powiedział, że jest to dofinansowanie celowe na „komunikację między gminami” i że te pieniądze zostały juz „uruchomione” z propozycją, aby zostały wydane na zaprojektowanie dróg wiodących w kierunku Pojezierza. W związku z tym pytamy:
- Na jakim etapie jest procedura podejmowania decyzji, co do wydania tych pieniędzy?
- W jaki sposób rowerzyści mogą się włączyć w planowanie celów, na jakie te środki zostaną wydane? Proponujemy, aby w planowanie przebiegu tras poza Lublinem włączyły się środowiska, które już te trasy znają, potrafią wskazać ciekawe miejsca itp. (np. Klub „Welocyped” z PTTK).

4. Z tego, co wiemy, budowę tras rowerowych w mieście planuję się tylko w ramach modernizacji ulic lub budowy nowych ciągów komunikacyjnych. Czy to prawda? W planie rozwoju sieci dróg dla rowerów zaprezentowanym rok temu na spotkaniu Forum Kultury Przestrzeni w Bramie Grodzkiej (25 maja 2006) przez p. Laskowskiego przewidywana była droga dla rowerów między zrealizowanym juz jej odcinkiem na Drodze Męczenników Majdanka a ul. Fabryczną. W tej części chodnik jest juz odnowiony, ale trasy nie ma. Jak to rozumieć – a szczególnie w kontekście innych planowanych dróg dla rowerów?

5. Czy Urząd Miejski jest zainteresowany opinią środowisk rowerowych na temat problemów rozwoju komunikacji rowerowej w mieście i sposobów ich rozwiązywania? Na kiedy taka opinia byłaby potrzebna biorąc pod uwagę kalendarz prawdopodobnych decyzji dotyczących przyszłości transportu rowerowego w Lublinie?

6. Czy moglibyśmy dostać – i kiedy - aktualny i czytelny plan istniejących i planowanych dróg dla rowerów wraz z ich etapowaniem i informacjami o najbliższych planach dotyczących jego realizacji? Będzie to dla nas bardzo ważne narzędzie do współpracy z Urzędem Miejskim a także do promocji rozwoju transportu rowerowego w mieście.

7. Propozycje trybu załatwiania "interwencji i interpelacji" w drobnych sprawach: źle skonfigurowanych świateł, za wysokich krawężników, krawężników, uszkodzonych lub zaniedbanych tras itp.

8. W odpowiedzi na prośbę p. Kuzaja, aby przedstawić propozycję, gdzie istnieje największa potrzeba zaprojektowania trasy rowerowej w Lublinie, odpowiadamy, że takich tras jest bardzo dużo. Drogi dla rowerów potrzebne są wszędzie tam, gdzie ruchliwej jezdni nie towarzyszy mało ruchliwy, odpowiednio szeroki i pozbawiony przeszkód chodnik. Proponujemy więc, że zamiast przedstawiać kilka propozycji, przedstawimy ich wiele, licząc, że specjaliści wytypują te trasy, które są możliwe do realizacji, a później wspólnie wybierzemy te z nich, które są najpotrzebniejsze, a ich realizacja da najbardziej zauważalny efekt.

W związku z tym chcielibyśmy zaproponować realizację dwóch dróg dla rowerów:

10. Jedna z tras w Centrum zaznaczonych na załączonym planie.

11. Jedna z poniższych tras dojazdowych do Centrum:
- Od skrzyżowania al. Warszawskiej z al. Solidarności do Starego Miasta.
Jest to strategiczna trasa będąca przedłużeniem szlaku z Kazimierza i doprowadzająca rowerzystów do najcenniejszych zabytków Lublina (a przy okazji łącząca je ze Skansenem i Ogrodem Botanicznym dla mieszkańców Lublina). Prosimy o określenie, w jaki sposób jest możliwy do pokonania wiadukt Smorawińskiego-Poniatowskiego od strony Centrum (na planie p. Laskowskiego ta trasa jest zaznaczona jako przeznaczona do realizacji do 2015 roku).
- Od Starego Miasta do Tatarów i poza Lublin.
Jest to przedłużenie w.w. wspomnianego szlaku a dodatkowo trasa komunikująca Tatary ze Starym Miastem wzdłuż ciągu komunikacyjnego w dużej mierze zamkniętego dla pieszych i rowerów.
- Połączenie kilku krótkich istniejących juz odcinków trasy rowerowej w okolicach: Droga Męczenników Majdanka, Fabryczna, Trasa Zielona, ścieżka wzdłuż Bystrzycy.
Intensywnemu rozwojowi komunikacji i funkcji w tych okolicach towarzyszy zaniedbanie lub złe planowanie tras rowerowych.
- Od okolic tunelu pod ul Jana Pawła II (przy Szmaragdowej) do Parku Rury i dalej od Media Markt do Chatki Żaka.
Jest to przykład szlaku osiedlowego typu „osiedle-Centrum”, a przy okazji skomunikowanie osiedli z punktami istotnymi dla mieszkańców: centra handlowe, tereny zielone.

Michał Brodowski, Marcin Skrzypek, Michał Wolny

 

Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione
1997 - ; Wszystkie prawa zastrzeżone; Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN, ul Grodzka 21, 20-112 Lublin

powered by prot hosting serwery

Wspłpraca: